Historie OLYMPSPORTu

 

Od založení sekce "Olympijských her" po výstavu OLYMPSPORT 1970

Jak to vlastně začalo, především na ose evangelický farář, skaut a zkušený filatelista Václav Robin Bušek (1913-1975) a Jaroslav Justýn (1934-1991), a také v druhém směru  mezi V.R.Buškem a nestorem filatelie a sportu Mudr. Josef Grussem (1884-1968). Protože již pamětníci nejsou, tak dle pravidla "Co je psané, to je dané", využijme existující písemné doklady.

Nejstarším získaným dokladem (děkuji Marii Justýnové) je osobní dopis V.R.Buška Jardovi J., datovaný 6.IV.1964 (1). Z dopisu je patrné, že hlavním předmětem zájmu Jaroslava byl již tehdy "Olympijský kongres 1925" a jeho filatelistické doklady, u Buška byly patrné i mezinárodní zkušenosti, navíc byl v té době již zapojen v komisi "námětové filatelie" při SČSF.  Oba pánové se občas scházeli, kde jinde než také na fotbale. Nakonec z Milevska do Strakonic to není daleko.

Daleko "rafinovanější" je ovšem písemná korespondence (2) mezi bratrem Buškem a v té době již penzionovaným Grussem. Dobře o tom hovoří Jarda Petrásek ve svém příspěvku na výročním setkání k 50ti letům OLYMPSPORTu. Jen mi vadí, že pro tyto účely rozstříhal dopis psaný rukou Grusse na oficielním papíru našeho tehdejšího olympijského výboru, jedná se tedy o přepisy rukopisů. Teď tedy k té vzájemné konspirativní korespondenci mezi Grussem a Buškem (žel více se nedochovalo, a určitě více bylo):

           

 

Dr. Grus nabízí pomoc v ÚČSF ve smyslu protlačení zřízení specielních námětových skupin filatelistů. 
V.R.Bušek obratem odpovídá a popisuje v čem je problém:
 • neinformovanost a neusměrnění sběratelů co sbírat
 • špatné hodnocení sportovních exponátů úspěšných ve světě na našich výstavách
 • nedostatečná propagace našich sportovců ve filatelii
 • chybějící soustředění našich olymp. a sport. sběratelů v nějaké společnosti (uvádí jako př. Společnost olympijského ducha v NDR)
 •                                             
           

                   

  Již dříve se v předchozích letech Mezinárodní filatelistická federace (FIP) zmiňuje o "námětové filatelii" a dává směry jejího vývoje včetně hodnocení exponátů. V Polsku vzniká 18.3.1962 na Sjezdu klubu olympijských sběratelů pod patronací polského olympijského výboru asi jeden z prvních Klubů filatelistů-olympioniků. U nás se ty pokusy v NDR a Polsku neberou příliš vážně, je ale asi třeba to akceptovat.

   

           

   

  Jak je to u nás. Někdy v roce 1960 vzniká při ÚČSF komise "námětové filatelie", o její činnosti se dozvíte více ve vedlejším odkazu "Rešerše námětové filatelie". Na výstavách "MOTIVA", organizovaných v Brně (1959, 1960 a 1961), jsou prezentovány námětové exponáty, nepodařilo se ale sehnat poslední dva katalogy (pokud někdo má katalog 1960 a 1961, ozvěte se).  

  Filatelie 1959-16  Výstava motivových sbírek v Brně 1959    

   
    
       
   
   

  Vedoucím odboru  "námětové filatelie" ÚČSF je Alois Dušek, který na jaře, snad i pod tlakem také našeho V.R.Buška organizuje "I. seminář námětové filatelie" v Choceradech, to ve dnech 1. a 2. dubna 1966. O tomto semináři jsou známy jen níže uvedené články ve Filatelii a pár slov Jaroslava Justýna ve své zprávě o činnosti OLYMPSPORTu "Jak šel čas" pro Filatelii z 28.12.1981 (Více informací není k dispozici, kdo nám pomůže ? Určitě musí existovat nějaký zápis ze semináře, seznam účastníků. Nevíme zda tam byl i Jaroslav Justýn, či někdo z našich pozdějších členů).

               

   

  Další hodnocení účastníků, a také popis J. Justýna (3) vysoce kladně hodnotí tento seminář. Sem bych vložil ještě jeden zajímavý historický počin v oblasti sportovní filatelie - přečtěte si odstavec vpravo - a to se psal rok 1931 a konala se "Celostátní výstava tělesné výchovy a sportu v Pardubicích".

   
     

                   

   

  Odbor "námětové filatelie" ÚSČF po úspěchu Senohrab v seminářích ještě v roce 1966 pokračoval v Brně při Celostátní výstavě poštovních známek. Tentokrát při dnech námětové filatelie jako "II. seminář námětové filatelie  Brno - 12. a 13. září 1966". Opět s naší aktivní účasti vystavovatelů - Anděl, Bušek, Justýn a Paroulek:

   

              

                    

   

  Další, již "III. mezinárodní seminář NF Ostrava – 30. června a 1. července 1967" v Horní Bečvě při "Celostátní námětové výstavě známek Ostrava 1967". Opět z našich vystavují kolegové Anděl, Justýn, Paroulek a nově Slováček.  

   

              

                                                              

   

  V pořadí již "IV. mezinárodní seminář  - symposium NF PRAHA – 1.7.1968"  byl organizován při "Světové výstavě poštovních známek  PRAGA 68".  Naše účast byla opět Anděl, Bušek a Slováček.

   

               

                         

      

  Mimo tyto výstavy, kde byly organizovány "námětové semináře", se v letech 1967 až 1969 uskutečnila řada výstav kde byly vidět v námětových třídách i sportovní   exponáty.  Pro dokreslení situace v oblasti zájmu o sportovní filatelii, jsou zde některé uvedeny (pokud si myslíte, že je někdo z vystavovatelů z našeho klubu, napište. Děkuji za katalogy z knihovny SČF).

      - 4. Československo-německá výstava poštovních známek v Plzni      
  (3. až 11.6.1967)         
     - Okresní výstava poštovních známek Modřany       
         (25.6. až 2.7.1967)  
              - Krajská výstava poštovních známek Liberec     

                (16.7 až 6.8.1967)

            - II. Oblastná výstava poštových známok Trenčín  

                (22. až 28.10.1967)         

            - Celostátní výstava Československá známka Praha    

                (10. až až 1.12.1967)

            - Výstava poštovních známek Gottwaldov     

                (14.6. až 29.6.1969)  

           

            - Výstavba poštovních známek Poděbrady    

                 (23.8. až 7.9.1969)

           

              - Oblastná výstava poštových známok Martin    

                 (23.8. až 7.9.1969)

      

              - Oblastní výstava poštovních známek Česká Třebová      

                  (7. až 14.9.1969)

            - Celoslovenská výstava poštových známok ŽILINFILA 

                  (26.9 do 6.10.1970) 

   

   

  Tady bych si dovolil vložit "lahůdku" která tak nějak s OLYMPSPORTem a sportovní filatelií na první pohled nesouvisí, ale když se zamyslíte nad těmi jmény  ......., žel teď již synové vesměs nekráčí ve šlépějích svých otců - filatelistů. Dříve to tak bylo, jak je to z ukázky patrné.

  A znali se v roce 1963 Petráskové a Jáskové s Justýnem a Paroulkem?

   

     

   

   

  Dejme opět slovo Jaroslavovi Justýnovi (4) a podívejme se jak jsme tehdy, v období vzniku,  hledali zájemce pro rozšíření členské základny, teď již pod názvem námětová skupina "Olympijské a sportovní filatelie" (Filatelie 1968-02).

   

   

    

   

  Vraťme se teď k činnosti odboru "námětové filatelie" při tehdejším ÚSČSF. Pravidelně se schází a archivuje zápisy ze schůzí, v časopise Filatelie vydává řadu naučných příspěvků k této problematice (viz "Rešerše námětové filatelie") a vidíme v ní i dnes pro nás některá známá jmena, např. Dr. Viklický a Dražan. Ale také jako host V.R.Bušek, který si zde mj. vyřizoval souhlas s vystavením svého exponátu na VERSO MEXICO (o tom ale více později) či byl pověřován některými lektorskými posudky. Všimněte se v čem se tehdy angažoval náš současný předseda Ing. Jaroslav Petrásek.

  Teď ale k zásadnímu problému, v archivu SČF existuje jen perfektně vedená kniha zápisů tohoto odboru z roku 1967 (od zápisu č.27/1967 z 3. ledna 1967 po č.69/1967 z 12. prosince 1967) leč ten velmi zajímavý začátek není. K dispozici jsou potom až zápisy z roku 1973-1974 (pokud o nich někdo ví, sdělte nám to). Studujme tedy rok 1967 ve vztahu k naší námětové skupině "Olympijské a sportovní filatelie":

   

   

             

   

         

   

       

   

  Opět dejme slovo Jaroslavovi J. (5), po světlém momentu vzniku sekce pro "Olympijské hry" na semináři v Senohrabech v dubnu 1966, následně po náboru nových členů, přichází jako hlavní úkol je informovat o novinkách olympijské a sportovní filatelie. Tady Václav Robin Bušek osvědčil své další přednosti a položil základ naší řady Zpravodajů (je jichž již nepřetržité řadě 170). I když jejich technická stránka odpovídá své době, a hlavně možnostem vydavatelů, byl to v té době počin vskutku průkopnický. Povšimněte si také nové hlavičky klubu,  tady asi vznikl náš název "OLYMPSPORT", i ta grafická doplnění jsou velmi zdařilá (kreslil je V.R.Bušek ?). Původní tisky ve formátu A4   byly brzy rozebrány a musel se udělat jejich dotisk, tentokrát ve zmenšeném formátu A5. Proč se tam ale vnutila ta pomlčka "OLYMP-SPORT", kdo to ví? Kopie úplných Zpravodajů, zatím do roku 1970, najdete v sekci "Zpravodaje".

         

      

               

   

    

  Vzhledem k tomu, že letos (v roce 2016) slavíme 50 let činnosti OLYMPSPORTu zastavme se podrobně u našich otců - zakladatelů.  Především to byl evangelický farář, skaut a nadšený filatelista Václav Robin Bušek. Jemu v té době úspěšně sekundoval, a od něj se pilně učil Jaroslav Justýn z Milevska, velký kamarád, později i juryman, člověk s velkou energií. Opět něco z komentářů Zpravodaje: 

   

   

                

      

   

  K tomuto výročí bylo ve spolupráci s Českou poštou vytvořeno příležitostní razítko vydané v den konání slavnostního setkání, a také dopisnice s přítiskem zobrazující naše významné akce - výstavy a výroční setkání.

   

                        

   

   

  Zastavme se ještě u toho, co se nám podařilo vypátrat, o trochu "tajemném" vedoucím naší sekce. Václav Robin Bušek byl oceněn diplomem s čestným uznáním při oslavě 75. výročí organizované filatelie na území Československa. Dokonce v roce 1969 kandidoval za jihočeský kraj mezi náhradníky výboru do tehdejšího SČF. Byl činný i v místě bydliště, po Vodňanech to byly Strakonice, kde byl jednatelem a správcem kolování v kroužku filatelistů v ČZM. Měl zřejmě i dceru, kterou také vedl k filatelii.

   

      

   

   

  V.R.Bušek také vyjadřoval písemně své znalosti z oblasti organizace "námětové filatelie", především však ve spojitosti s olympijskou a sportovní filatelií. Jako příklad uvádím jeho článek ve Filatelii 1968-13 "Olympijské hry a starosti".  

   

     

   

   

  Další lektorský článek, tentokrát již ve Filatelii 1965-9a10:

   

       

   

   

  Významná je u V.R.Buška činnost výstavní, jeho exponát "Antické olympijské hry" získal na VERSO TOKYO 1964 v Rimini pozlacenou medaili. Velmi děkuji Františku Sopkovi, který mi poslal jeho xeroxovou kopii (80 stran), žel silně nekvalitní ale obsah je na tu dobu famózní. Překlad kdysi zajistil Jiří Svoboda z Karlových Var u nějakého němce hovořícího slovensky. Pokusím se je sem postupně jako studijní materiál vložit.

        

         

   

  Kapitolu o Václavu Robinu Buškovi bych zakončil textem našeho předsedy Jaroslava Petráska, který byl připraven jako doprovodný pro výše uvedené příležitostní razítko "Bušek" k výročí 50ti let OLYMPSPORTu.

   

  Strakonický evangelický farář Václav Bušek, skautskou přezdívkou „Robin“ patřil k těm, kteří měli zásadní vliv na vzniku Olympsportu

  a na rozšíření námětové filatelie vůbec. R.Bušek byl iniciátorem vzniku „námětových sekcí“ v rámci SČSF. Byl dlouhodobě přítelem

  Jardy Justýna, se kterým spolupracoval na vytvoření a fungování  vznikající námětové skupiny olympijské a sportovní filatelie. Jako

  skaut a farář ovšem nebyl příliš po chuti tehdejším mocipánům, takže hlavní osobou ve vztahu k nadřízeným složkám zůstával raději Jarda Justýn. Nevím, kde se tihle dva seznámili, ale asi nehádám špatně, budu li se domnívat, že to bylo v jejich skautských oddílech, kde působili. Kolem těchto dvou se soustřeďovala postupně celá řada filatelistů českých i slovenských, kteří vytvořili základ pozdějšího Olympsportu.

   

  Robin byl polyglot, vládnoucí hned několika jazyky, který byl v kontaktu s celou řadou filatelistů v různých zemích světa a odtud se k němu dostávaly nejnovější zprávy, zejména pokud se týkalo námětové filatelie. V USA to byli pánové Wyslotsky, autor prvního loga Olympsportu a prvorepublikový emigrant ze Slovenska, sokolský expert a fotbalový a hokejový rozhodčí Joe Lacko. Kontakty na Polsko zajišťoval Fabian Bura, ředitel Polského kulturního střediska v Praze a také waršavský Dr.Roman Babut, nynější president polského Klubu olympijczika a také president AICO, střešní sběratelské organizace při MOV. Nejvíce spřátelených duší měl v Německu. Jmenuji jenom namátkou doyena německé olympijské filatelie pana Nuykena a razítkářské eso, hlavního historika olympijské poštovní světové historie a náčelníka policie ve Schwabenheimu, Manfreda Winternheimera.

   

  Byl také úspěšným vystavovatelem. Vedl a sestavoval naše první čísla „Zpravodaje“. Inicioval a organizoval naši první výstavu „OLYMPSPORT 1970“ při III. Krajské výstavě poštovních známek v Českých Budějovicích. Napsal řadu článků o olympijské a sportovní filatelii. Pro komisi „námětové filatelie“, při tehdejším SČSF, dělal řadu let posuzovatele příspěvků týkajících se sportovní problematiky ve filatelii. Rádcem a občas i zastáncem mu byl pan Prof.Dr. Josef Gruss, sám také filatelista a vystavovatel, člen Mezinárodního olympijského výboru, předseda Československého olympijského výboru a Svazu československých filatelistů. Zejména v době příprav vzniku Olympsportu byly jeho rady a pomoc zcela neocenitelné.

   

  Teď k druhému tehdejšímu pilíři OLYMP-SPORTu (ta pomlčka tam v té době patřila), k Jaroslavu Justýnovi z Milevska. Z níže uvedených výpisků je patrné jeho pilná úspěšná cesta od vystavovatele po jurymana. Jeho záběr byl široký - olympijské hry, lední hokej, aerofilatelie ale také třeba šachy. O dalších, místních oborech filatelie, které byly předmětem zájmu Jaroslava se ani nezmiňujeme.

      

   

  I publikační činnost Jaroslava J. byla široká:

     

   

  A co další členové OLYMP-SPORTu. Jmenujme nejdříve spolehlivého vystavovatele, později našeho jednatele Ing. Zdeňka Slováčka z Pardubic, člověka který se nebál (v té době) vyjádřit veřejně svůj názor, i když jen v tomto případě v oblasti námětové filatelie (Filatelie 1970-12).

       

  Mezi další jména uveďme ty jež se objevili v dochovaných materiálech či prvních Zpravodajích. Jmenný seznam z té doby se nedochoval, nejstarší je z roku 1982 kdy někdo tehdy přišel na "praktický" nápad přidělit členská čísla dle abecedy a ne dle vstupu do klubu, ale o tom až v dalším díle kroniky.  Jedná se o především o vedoucí odborných sekcí:

  Lehká atletika – Otto Kudelka, Náchod

  Lední hokej – Jaroslav Justýn, Milevsko

  Šachy – František Paroulek, Poděbrady

  Alpinistika – Ing. Karel Hálek, Plzeň

  Košíková – Ing. Jaroslav Petrásek – Český  Brod

  Plavání – Zdeněk Čerbačeský, Praha

  Lyžařství – Jiří Svoboda, Karlovy Vary

   

  A jmenujme další členy:

  Jiří Nekvasil - Praha, Rudolf Radouš - Polná, František Anděl - Příbram, Věroslav Mraček - Karlovy Vary, Vilém Škůta - Bohumín,

  Pavol Mažár - Trenčín, František Stránský - Ústí nad Orlicí, Jaroslav Šamánek - Hluboká nad Vltavou, Otto Kudelka - Náchod,

  V. Novák, Dr. A. Stich, Klimej, Štrincl, V. Stašek, J. Kuštein

   

  Teď konečně ke "zlatému hřebu" činnosti OLYMPSPORTu od jeho založení po uspořádání první specielně tématicky zaměřené výstavy na námět "Olympijská a sportovní filatelie". Podařilo se to po dlouhém jednání s ÚSČF, komisí NF a vedením jihočeského kraje a to na "III. krajské výstavě poštovních známek České Budějovice 1970 - OLYMPSPORT". Výstava byla uspořádána v Domě kultury ROH od 3. do 17. října 1970. Pro publikaci výstavy bylo použito příležitostní razítko zobrazující siluetu plaveckého bazénu slavnostně otevřeného v příštím roce. Nechme opět hovořit dobové komentáře a katalog výstavy: 

             

             

      

  V katalogu výstavy jsou také dva příspěvky našich zakladatelů:

  Václav Bušek - Československá kopaná a filatelie

         

  Jaroslav Justýn - Československá razítka s olympijskou tématikou

             

   

  Uspořádání této úspěšné výstavy nebyl jediný první "zlatý hřeb" v činnosti tehdejšího OLYMPSPORTu (všimněte si, pomlčka v tomto názvu již zmizela) ale v rámci výstavy se uskutečnilo památní "1. setkání členů společnosti", a to  v sobotu 17. října 1970 (35 přítomných).  Nechme hovořit opět Jaroslava Justýna (č. 6), on byl jedním z hlavních organizátorů této akce:

         

   

  Na setkání byli jako hosté jihočeští olympionici, všimněte si jejich podpisů:
  - Jaroslava Křítková-Komárková - LOH 1948 Londýn a 1952 Helsinki - vrh koulí
  - Karel Nedobitý - LOH 1924 Paříž a 1928 Amsterodan - běžec mílař a vytrvalec
  - Jan Vodička - ZOH 1956 Cortina - hokejový brankář
  - Antonín Procházka - LOH 1968 Mexico - volejbal
   
         
   
   
  Pro výstavu tiskl karty podnik Merkur v Brně, leč s vadným datem 5. až 20.IX.70 (správně 3. až 17.X.70), karty se ale i tak prodávaly.
  Existují dva druhy barev přítisků (šedomodrá a černá).
   
      
   
   
  OLYMPSPORT rukou Jaroslava Justýna učinil další "první", a to že vydal k výstavě dvě dopisnice s přítiskem zeleným a modrým  (vlivem nedokonalosti tehdejších barev je provedení tmavé a světlejší). K setkání členů OS pak přidal  červený přítisk, ten je vzácnější. A tak vlastně zahájil naší produkci "Novinek OS".

       

  Byla vydána i pamětní medaile výstavy kterou byli jmenovitě (viz rub) oceněni aktivní členové OS a asi i organizátoři výstavy (počet a autor medaile není znám):

                     

  Fotogalerie z "III. krajské výstavy poštovních známek - OLYMPSPORT 1970" - výstavní výbor včetně  V.R.Buška a Jaroslava Justýna.

  Připomínky k chybnému označení nebo doplnění jmen lidí na foto sdělte na e-mail divis@olymp-sport.cz

       

         

   

  Pokud někoho poznáte, napište.                              

   

  Pokračovat budeme dle ohlasu čtenářů, v druhé etapě jde o období 1971 až 1980.

  Děkuji www.filaso.cz za pečlivě stažené časopisy Filatelie a pracovníkům SČF za poskytnuté materiály z archivu.
  A nesmíme zapomenout na našeho kronikáře Andělína Adolfa z Ústí nad Orlicí, řadu dokladů archivoval on.
  Pro tento díl přispěla i Marie Justýnová, Jarda Petrásek a František Sopko, omlouvám se, pokud jsem na někoho zapomněl,
  Ing. Diviš Václav - webmaster a kronikář OS

   


  Rádi bychom znali váš názor na náš webový server. Komentář zadejte do této veřejné knihy návštěv, aby jej mohli zobrazit i ostatní návštěvníci.

  Jméno*:
  Emailová adresa*:
  Komentáře*:

  Opište kód*: Contact Us form
  reload image

  *povinné údaje.              

   

  Čítač přístupů