PODMÍNKY ČLENSTVÍ - THE CONDITIONS OF MEMBERSHIP 

Členem OLYMPSPORTU (OS) se může stát každý zájemce, který vyplní přihlášku a uhradí členský příspěvek. Členství může být započato k 1.lednu nebo k 1.červnu kalendářního roku a to i zpětně. Formulář přihlášky má k dispozici v členském adresáři každý člen Olympsportu, nebo jej zájemci zašle kterýkoliv člen vedení. Vyplněnou přihlášku zašle uchazeč pokladníkovi OS Ladislavu Janouškovi (U Pergamenky 3, CZ - 170 00 Praha 7, mail janousek@shooting.cz), který mu zašle vkladový list pro úhradu členského příspěvku. Minimální výše členského příspěvku ročně činí u českých a slovenských členů 250.- Kč v případě, že chtějí materiály OS dostávat v písemné formě a 200.- Kč v případě, že je budou odebírat elektronicky. . Ostatní zahraniční členové platí ročně 15.- euro  nebo odpovídající ekvivalent v jiné měně. Za člena je uchazeč považován dnem úhrady příspěvku.

OLYMPSPORT (OS) full member can be every interested person, which fill up the application and settle the membership fee. The membership may be iniciated to 1.January or to 1.June of each calendar year and it also retroactively. Every OLYMPSPORT member has to disposal application form in membership address book and he can send it to you. New member send fill in the application and membership fee to cashier of OS (15 euro or equivalent). The memberships with computer activation will get all in electronical form.

Jednatel OS Václav Diviš zašle novému členu jeho členské číslo a adresář OS s dalšími pokyny. Pokud nový český člen uhradí jednateli 50.- Kč poštovného (možno i v platných českých známkách), obdrží od něho soubor starších zpravodajů OS a další literatury. Tyto starší zpravodaje dostává tedy nový člen zdarma. Může si od něho objednat i zpravodaje z posledních dvou let (10.- Kč/ks) a knihovničky. Zahraniční členové mohou podobnou objednávku učinit rovněž, platí náklady na poštovné v přepočtu vlastní měnou.

Secretary OS send new full member his membership figure and address book OS with next instructions. If new member will provide to secretary postage fee for parcel, he obtain from him set of older bulletins OS. New member then will get these older bulletins free.

Po dobu svého členství dostává člen OS ročně od jednatele zdarma čtyři čísla zpravodaje (většinou á 24 stran) a dva sešity knihovničky OS (většinou 48 stran). Knihovničky jsou monotématické sešity, zabývající se různou problematikou sportovní a olympijské filatelie. Ve zpravodaji má člen právo inzerce zdarma, stejně jako na internetu, zúčastňovat se může pravidelných setkání členů OS, která se konají většinou dvakrát ročně. Dále člen může využívat možnosti půjčování odborné sportovní a filatelistické literatury z knihovny OS (správce Radek Jásek, Havlíčkova 271, 281 21 Červené Pečky), zúčastnit se jako prodávající i jako kupující písemného prodeje filatelistického materiálu, od členů vedení může vyžadovat poradenskou službu ohledně přípravy exponátů a další filatelistické problematiky a přihlásit se může i k členské novinkové službě - tedy k pravidelnému odběru filatelistických sportovních a olympijských poštovních materiálů, které OS zajišťuje v rámci své dohody s ČOV a ČeSTV. Většinou se jedná o sportovní přítisky na celinách a otisky všech druhů poštovních razítek se sportovní tématikou. Objednávky novinkové služby vyřizuje distributor novinkové služby Jiří Hampl ( 142 00, Praha 4, Rabyňská 741, mai hampl.rabynska@seznam.cz).

The member of OS will get during his membership yearly from secretary free four numbers bulletin (24 pages) and two booklets of OS (about 48 pages of each). The booklets are one theme books, concerned with different problems of sports and Olympic philately. The member has privilege of the advertising free in bulletin, as well as on internet, he can participate on regular meetings of OS members, which are practised mostly two-time yearly. The member can derive benefit from possibilities of the loan sports and philatelic literature from OS library, he takes part as selling and as a buying written auctions of philatelic material, he can demand counselling services as to disposition exhibit and next philatelic problems and he can apply to membership novelties service - then to regular taking philatelic sports and Olympic postal materials, which OS caters to in terms of his settlements with N.O.C. and Sport Unions. Mostly they are sports overprints on stationeries and prints of all kind postmarks with sports thematic on them. The cashier OS disposes orders of novelty services as well.

Prakticky jedinou povinností člena je včasná úhrada členských příspěvků. Při nesplnění této povinnosti je členství zrušeno. Zajímá li Vás olympijská a sportovní filatelie, či jste li sběratelem přítisků na celinách, neváhejte a

POUŽIJTE VAŠI ČLENSKOU PŘIHLÁŠKU JEŠTĚ DNES!

Use your membership entry form even today !

Přihláška do OLYMPSPORTu

ČESKÁ NÁRODNÍ ASOCIACE PRO OLYMPIJSKOU A SPORTOVNÍ FILATELII – APLICATION FORM – ANMELDUNG

 e-mail OLYMPSPORT@GMAIL.COM , http://www.olymp-sport.cz  

 

Předmětem novinkové služby jsou české poštovní artefakty se sportovní a olympijskou tématikou, na kterých se většinou při jejich zajišťování podílel Olympsport. Tedy ruční příležitostná, strojová propagační nebo výplatní razítka, přítisky na celinách, příležitostné R nálepky a pozdravné a příležitostné lety. Většinou je razítko dodáváno na přítisku na celinové dopisnici, sběratelé-celináři si mohou objednat i nerazítkované přítisky na celinách samostatně. Ražené přítisky dodáváme jako obyčejně vyplacené na základě této Vámi vyplněné objednávky. Materiály rozesíláme dvakrát do roka v doporučených zásilkách, při celkové ceně přes 1000.- Kč jako zásilky dobírkové. Kromě ceny jednotlivých materiálů a poštovného účtujeme balné a poplatek bance. Úhrada se provádí nejpozději do 10 dnů po obdržení zásilky přiloženým vkladovým listem na účet Olympsportu. Za upomínku v případě včas neprovedené úhrady účtujeme 20.- Kč. Podpisem potvrzujete, že s uvedenými podmínkami souhlasíte.

Vyplněnou objednávku i přihlášku zašli na adresu : Ing. Diviš Václav, Pavrovského 14, 155 00, Praha 13 - Velká Ohrada

 

                            Zpět nahoru     Back up                                                                                            Na úvodní stranu